O školce

 

Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a v novém roce hlavně hodně zdraví a spokojenosti. Posíláme pozdrav s dětmi z Červené třídy.


Virtuální prohlídka 13.Mateřské školy Písek


13. mateřská škola v Písku

 • Naše mateřská škola byla zřízena Městem Písek v roce 1977 jako společné zařízení jeslí a mateřské školy. Jeselská oddělení byla v roce 1992 umístěna do náhradních prostor. Uvolněné prostory byly nejprve poskytnuty Rodinné škole a MŠ Sluníčko. Nyní jsou obě budovy využívány pro naše předškoláky. V předchozích letech došlo k rozsáhlé rekonstrukci tříd, kuchyně a ostatních prostor, letos nás ještě čeká úprava školní zahrady a zateplení hlavní budovy.
 • Od roku 1993 fungovala naše mateřská jako pětitřídní předškolní zařízení pro děti od 3 do 7 let. V lednu 2010, vzhledem k velkému zájmu, byla otevřena šestá třída. Poskytujeme dětem celodenní péči, podmínky pro vytvoření prvotních návyků sociálního chování a podnětné prostředí pro získávání základních vědomostí a dovedností jako první stupeň školské soustavy.
 • Rozhodnutím Rady města Písek, je mateřská škola od ledna 2003 součástí Právního subjektu Základní školy Jana Husa a Mateřské školy Písek, Husovo nám. 725, Písek.
 • Od září 2023 navštěvuje naší školku 126 dětí, převážně ze sídliště Jih a okolí.
 • Děti jsou rozdělené do tříd 5 – 6 letých (školáci) a 3 – 5 letých. Tento systém se nám dlouhodobou praxí osvědčil. Umožňuje náročnější program pro předškoláky (5-6) a zároveň postupné zapojování nových malých dětí (3) mezi již ostřílené školáky, kteří pomohou.
 • Součástí naší mateřské školy je třída zřízená podle .§16, odst.9 ŠZ, v souladu s Vyhláškou č.14/2005 ve znění 43/2006, o předškolním vzdělávání. Odbornou péči dětem v této třídě poskytují dvě učitelky – speciální pedagogové.
 • Naše školka leží v klidné okrajové části sídliště Jih. Její předností je velká zalesněná zahrada, která umožňuje bohaté a bezpečné pohybové vyžití dětí. Vybavení MŠ i zahrady je průběžně modernizováno podle finančních možností.
 • O děti u nás pečuje sehraný kolektiv 12 učitelek (2 spec. pedagog) , čtyři asistentky pedagoga, 3 uklízečky a školník. Do speciální třídy externě dochází klinická logopedka a speciální pedagog-logopedická asistentka. Nově zde máme školní asistentku, která se zabývá především administrativními činnostmi.
 • O spokojené žaludky dětí i dospělých se starají 3 kuchařky pod vedením vedoucí stravování. Školka má svojí prádelnu s pradlenkou.

speciální třída zřízená podle §16, odst. 9 ŠZ

SPECIÁLNÍ TŘÍDA pro děti s vadami řeči a komunikace, zřízena podle §16, odst.9 ŠZ

 • Třída je zřízena v souladu se ŠZ 561/2004 Sb.ve znění zákona 82/2015 Sb.,§16, odst.9, Vyhl.č.27/2016 o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů a  doporučení školského poradenského zařízení. Je určena pro děti z Písku a okolí, předškolního věku.
 • Ve třídě pracují dvě učitelky- speciální pedagog-   logopedie, surdopedie,  a asistentka pedagoga (0,6 úv).
 • Dvakrát týdně dochází do MŠ externí speciální pedagog-logoped-individuální reedukační péče
 • Třída úzce spolupracuje s SPC Týn nad Vltavou – návštěvy logopedek, vyšetření dětí,  doporučení IVP, vyšetření psychologem, posouzení školní zralosti, SVP Strakonice a PPP Písek.
 • Třída je naplňována do počtu 14 dětí. Snížený počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup k dětem  a uplatňování speciálně pedagogických  postupů.
 • Speciálně pedagogická péče probíhá každodenně. Individuální logopedická péče je zařazována v průběhu ranních her a během dopoledne při překrývání učitelek. Skupinové preventivní činnosti zařazujeme v průběhu celého dne. Jsou zaměřeny na rozvoj dýchacích a artikulačních dovedností, sluchového, zrakového vnímání, paměti, slovní zásoby a komunikačních dovedností.
 • Průběh speciálně pedagogické práce je zaznamenáván v pracovním sešitě, rozvoj dovedností dítěte v individuální záznamech . Pro každé dítě je zpracován vzdělávací plán, který je konzultován s SPC a rodiči.
 • Režim dne ve speciální třídě je přizpůsoben potřebám individuální práce. Důraz je kladen na relaxační aktivity ( zvýšený psychomotorický neklid dětí).

Vzdělávací obsah:
děti jsou vzdělávány podle ŠVP „Pojďme si hrát…“. TVP vychází z nabídky tematických bloků ŠVP, činnostní nabídka je  doplňována  o speciálně pedagogické postupy a metody.  Děti se zapojují do nabídky doplňkových programů MŠ, účastní se všech aktivit MŠ společně s dětmi z běžných tříd.

Vybavení a pomůcky:
vybavení zohledňuje speciální potřeby dětí. Zaměřuje se na maximální podporu rozvoje dovedností a minimalizaci dopadu postižení.

 • na cvičení mluvidel a rozvoj řeči- rotavibrátor,  logopedické zrcadlo,obrázky,..
 • na cvičení soustředění a pozornosti-skládanky, doplňovačky, pracovní listy, labyrinty
 • na cvičení motoriky a obratnosti- rehabilitační míče, rotoped,…
 • na cvičení sluchového,zrakového vnímání-PC programy,rytmické nástrojky, sluchové hry…

Prostor třídy je členěn na koutky respektující potřeby dětí k individuální aktivitě a relaxaci – kuchyňka, autocentrum, výtvarný koutek, čtenářský koutek, kadeřnictví,..