Zelená třída

ZELENÁ  TŘÍDA

„Nic není problém, když se snažíš v dobrém“

aneb  Komu se nelení, tomu se zelení .. J

 

UČITELKY:  Eva Gážiová, Radka Vlčková

UMÍSTĚNÍ:  2. patro hlavní budovy

 

PŘEJEME SI, aby se naše děti těšily do školky nejen za svými kamarády, ale i za novými zážitky. Aby zde hravým a bezpečným způsobem poznávaly okolní svět, aby přirozeně posilovaly svou sebedůvěru a aby i zde  prožívaly spokojené dětství plné zážitků, obklopeni podnětným a láskyplným prostředím v kruhu svých kamarádů ..

 

Ve třídě je 24 dětí – 10 děvčat a 14 chlapců

 • věkové složení třídy je 5 – 7 let

 

 

PROSTŘEDÍ A VYBAVENOST:

 • nábytek (stolky, židličky) je přizpůsoben věkovému složení dětí
 • třída je vybavena novým nábytkem – lepší přístup dětí k hračkám
 • vybavení hračkami a pomůckami bylo obměněno úměrně potřebám dětí
 • jsou vytvořeny hrací koutky
 • tabule s dřevěnými tvary (na suchý zip)

 

 

LETOŠNÍ PRÁCE  odpovídá věku dětí a je zaměřena na respektování daných pravidel a dodržování pravidelného režimu, adaptace nových dětí. Zahrnuje všechny oblasti vývoje dítěte, každá činnost vede k naplnění konkrétního vzdělávacího cíle.  Upřednostňujeme praktické činnosti a prožitky dětí, respektujeme jejich individuální potřeby. Máme vždy na paměti, co prováděnou činností u dítěte rozvíjíme (co se učí), s jakou hodnotou se dítě setkává a zda má prostor projevit svou samostatnost.

 

PROVOZ naší MŠ je od 6.15, scházíme se v modré třídě a kolem 7,00 přechází učitelky do svých tříd. Naše MŠ je zabezpečena bezpečnostním systémem, rodiče si od 7,00 zvoní na svoji třídu. Rozcházení je každý den v jiné třídě, rozpis je umístěn na hlavní nástěnce. V letním čase při pěkném počasí jsou děti i odpoledne na naší školní zahradě, kde si je rodiče vyzvedávají (vchod branou mezi hlavní a vedlejší budovou.)

 

BĚHEM DNE SE VĚNUJEME:

 • volná ranní hra + individuální práce s dětmi: probíhá v průběhu ranního scházení, tj. v čase od 6.15 do 8.30 (přibližně)J
 • rituál, komunitní kruh: máme náš „startovací“ rituál, v komunitním kruhu si povídáme, co nás čeká, ale i co se událo ( např. o víkendu, zážitky dětí z výletů apod.)
 • společné řízené činnosti propojené s daným tématem: trvají přibližně do 9,45 a v této době se věnujeme rozvíjení a upevňování představ o okolním světě v nejrůznějších souvislostech
 • cvičení + pohybové hry: cvičíme po ranních hrách a pohybové hry zařazujeme v průběhu dne, před svačinou, venku, odpoledne, .. jak máme náladu J
 • spontánní činnosti zařazujeme v průběhu celého dne
 • pozorování při pobytu venku, poznávání okolí MŠ: pravidelně chodíme ven, k pobytu využíváme naši rozlehlou zalesněnou zahradu s moderními herními prvky nebo podnikáme tematické procházky do okolí, v čase mezi 9,30 – 11.30 hod.
 • společné stravování, stolování: stravujeme se společně, polévku v 11.45 a hlavní jídlo v 12,00
 • malé děti používají lžíci, starší děti příbor
 • odpolední odpočinek je do 14.00
 • odpolední volné činnosti: děti si samy volí hru a prostředky

V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim, děti si nosí vlastní hrnečky. Po příchodu do třídy si je otáčí hrdlem vzhůru Ve  třídě nemáme službu hospodáře, každý si prostírá a uklízí po sobě sám.

 

Startovací rituál: 

Šlapu si to do školky,

Pro kluky i pro holky.

Tam se na mě všichni těší

Tam mám i své bačkorky.

Až se dáme dohromady,

Tak nám bude dobře tady.

Budeme si hrát a všechno zkoumat.

 

 

 

 

 

PRAVIDLA TŘÍDY:

Určili jsme si 5 třídních pravidel, která se snažíme celý rok respektovat J. Jsou vytvořena formou symbolů a vylepena ve třídě tak, abychom je měli stále na očích.

 • Mluví jeden
 • Neubližuj
 • Pomáháme si
 • Uklízíme
 • Máme se rádi

 

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Děti jsou vzdělávány podle ŠVP „ Pojďme si hrát ..“ , náš TVP vychází z nabídky tematických bloků ŠVP a nabídka činností je v průběhu roku doplňována o aktuálně vzniklé situace vycházející ze zájmu dětí.

Hlavními cíli sledujeme:

 • dodržování osobní hygieny a sebeobsluhy
 • podporování zdravého životního stylu a dodržování bezpečnosti při všech činnostech v MŠ
 • rozšiřování jak poznatků o okolním světě, tak rozumového rozvoje dětí, orientace, grafických zručností, slovního projevu a slovní zásoby
 • prohlubování kladného vztahu k přírodě a péči o ní, osvojení si poznatků o světě a životě
 • komplexní rozvoj po stránce tělesné, rozumové, mravní, pracovní i estetické

Informace získané od rodičů si postupně doplňujeme diagnostickými metodami, jejichž základem je pozorování dítěte. Pedagogická diagnostika je prostředkem k poznání silných i slabých stránek dítěte.    Při jeho rozvíjení vždy vycházíme z toho, jaké dítě je, co umí a na základě toho stanovíme obsah dalšího vzdělávací strategie, které dítěti vyhovují.