Vzdělávací program

Záměry vzdělávacího programu

„Naším záměrem je vytvořit dětem čitelné, srozumitelné a bezpečné prostředí, ve kterém najdou dostatek podnětů a příležitostí pro objevování nových poznatků, dovedností a kamarádských vztahů. Nabídnout jim pomocnou ruku na cestě k samostatnosti a zdravému sebevědomí, respektovat jejich jedinečnost, potřeby a zájmy.

Chceme, aby si děti do života odnášely příjemné vzpomínky na roky prožité v naší mateřské škole.“

Obsah vzdělávacích činností nabízených dětem zahrnuje celou škálu okolního světa, života, vše s čím přicházejí nebo mohou přijít do styku. V průběhu roku může být učitelkami jednotlivých tříd doplňován o aktuálně vzniklé situace vycházející ze zájmu dětí.

Tematické činnosti prolínají celým dnem dítěte v naší MŠ. Režim dne je pouze orientační a bývá uzpůsoben aktuálním potřebám dětí a učitelky.

Učitelky promyšleně a cílevědomě plánují všechny činnosti během dne, upřednostňují praktické činnosti a prožitky dětí. Využívají činnosti individuální i skupinové, řízené i spontánní. V průběhu dne zařazují relaxační činnosti( pohyb, odpočinek, relax. hudbu, reflexní terapii). Každá činnost vede k naplnění konkrétního vzdělávacího cíle. Učitelka má vždy na paměti co prováděnou činností u dítěte rozvíjí( co se učí), s jakou hodnotou se dítě setkává a zda má prostor projevit svojí samostatnost.

Děti ve speciální třídě a děti se specifickými vzdělávacími potřebami( integrace) jsou vzdělávány podle Individuálních vzdělávacích plánů speciálními pedagogy. Kromě nabídky standardních aktivit (rámc. cíle jsou stejné) poskytujeme těmto dětem další speciální pedagogické činnosti (reedukační, kompenzační a rehabilitační), které napomáhají optimálnímu rozvoji jejich osobnosti a samostatnosti.

U dětí s odkladem školní docházky se snažíme minimalizovat jejich handicap a dosáhnout optimální úrovně připravenosti na vstup do ZŠ. Nabízíme kurz Metody Dobrého startu. V nabídce naší MŠ je i HYPO program, který pomáhá dětem v odstranění poruch pozornosti, zrakového a sluchového vnímání a tím předcházet rizikům neúspěšnosti..

Dětem mimořádně nadaným a talentovaným umožňujeme rozvoj jejich schopností v zájmových doplňkových programech vedených učitelkami

V.2. Vzdělávací cíle naší MŠ
zahrnují všechny oblasti vývoje dítěte, jsou to cíle, které vidíme jako prioritní

Dítě a jeho tělo:

 • Dopřát dětem dostatek pohybu v průběhu celého dne, a to převážně venku s využitím naší zahrady
 • zaměřit se na pohybovou zdatnost dětí, správné držení těla a radost z přirozeného pohybu, jako je chůze….
 • vést děti k návyku zdravého životního stylu

Prostředky:

 • využití zahrady, její terénní členění -kopec, zákoutí stromů.., zařazování řízených činností ven, motivace dětí pomocí tělocvičného vybavení, pomůcek k radosti z pohybu, delší motivované dopolední vycházky, výjezdový 5ti denní pobyt
 • pomoc při přípravě svačin, sebeobsluha, zdravá strava, čerstvá zelenina, neslazené nápoje

Dítě a psychika:

 • vést děti k přirozené radosti z komunikace, nebát se komunikovat, umět poslouchat i naslouchat
 • rozvíjet a nepotlačovat potenciál, který si člověk přirozeně přináší do života
 • umožnit vnímání okolí na základě prožitku, osahat si, prohlédnout, zahrát si na…
 • pomoct dětem vnímat, pojmenovat, prožívat a usměrňovat své emoce

Prostředky:

 • situace pokusů, experimentů, poskytovat dostatek materiálu a pomůcek ke zkoumání, ke hře..
 • rozhovory s dětmi, naslouchání, poslech hudby -i klasické, smutné, veselé, divadelní představení,
 • využití maňásků, dramatizace, nedokončené příběhy, hledat řešení

Dítě a ten druhý:

 • podporovat ohleduplnost a přátelství dětí vlastním příkladem
 • usměrňovat agresivní chování tak, že naučíme děti, že existují pravidla, jejichž respektování nám pomáhá
 • vytvořit prostředí tolerance a pohody

Prostředky:

 • vytvoření pohodového prostředí mezi zaměstnanci, komunikace s rodiči, úsměv, prosociální hry
 • prožívání svátků, narozenin, společné akce s rodiči – spolutvoření
 • vytvoření a respektování pravidel třídy
 • zapojení dětí se specifickými vzdělávacími potřebami do všech činností, zajištění odborné konzultace a péče

Dítě a společnost:

 • přiblížit dětem krásy kulturních tradic naší společnosti, přiblížit jim historii našeho města
 • budovat a posilovat v dětech návyky společenského chování s uvědoměním si svého postavení ve společnosti, zvládat změny

Prostředky:

 • návštěvy ve Sladovně, knihovně, Muzeu….a dalších významných budovách, návštěvy v zaměstnání rodičů – pošta, záchranka, policie…..
 • prožívání kulturních svátků a tradic, četba knížek – „Celé Česko čte dětem“, výroba dárků pro kamarády, maminky…..
 • spolupráce a návštěva v ZŠ

Dítě a svět:

 • přiblížit dětem rozmanité formy a podoby přírody, její proměnlivost a důležitost přístupu lidstva k životnímu prostředí
 • seznámit děti i s jinými kulturami, jejich tradicemi, zvyky a bohatstvím

Prostředky:

 • pozorování změn na zahradě i v okolí MŠ, Den Země, třídění odpadu, ekologické hry, návštěva ekologického centra…
 • prohlížení encyklopedií, knih, obrázkových materiálů
 • návštěva expozic Muzea, interaktivní výstavy

Pravidla plánování

Nabídku činností, pomocí kterých jsou integrované tématické bloky naplňovány, rozpracovávají učitelky v Třídních vzdělávacích programech s ohledem na specifika své třídy. K podtématům vždy ještě plánují vhodné smyslové hry, básničky, písničky, grafomotorická cvičení.
Rámcová nabídka ŠVP je společná pro všechny TVP, učitelky si vybírají podtémata dle složení třídy a aktuálních podmínek. Je možné vkládat nová podtémata.

Při plánování učitelka
1. zvolí integrovaný blok, podtéma
2. uvědomí si prioritní cílové kompetence vztahující se k tématu
3. zvolí očekávané výstupy vztahující se k tématu
4. připraví motivaci pomocí problémové situace, otázky
5. zohlední zájmy dětí, co již znají a chtějí vědět
6. navrhne činnosti, pomůcky, metody, časový plán
7. průběžně vyhodnocuje a může měnit
8. vyhodnotí pomocí evaluačního záznamu -hodnotícího listu a navrhne závěry pro další téma

V zájmu jednotného působení a stylu práce celé naší MŠ (přechod dětí mezi třídami, zástupy učitelek) zařazujeme společné rituály, činnosti v průběhu dne: ranní komunitní kruh, stanovení hospodářů dne -týdne, poslech relaxační hudby při odpočinku, četba na pokračování každý den


Obsahová část – Téma

I.Hrajeme si s MAŇÁSKEM -kdo jsem?

Co mě zajímá?:

 • moje školka,prostory, zaměstnanci
 • já a moji kamarádi -jména, značky, vztahy, přátelství,hračky, moje postavení ve skupině
 • jak si s tebou nejlépe povídat a hrát
 • umím se oblékat, stolovat, vím kam patří hračky..

II.Hrajeme si s DRÁČKEM – jak čaruje podzim?

Co mě zajímá?:

 • změny v podzimní přírodě – počasí
 • vlaštovičko leť – co dělají ptáci na podzim, jaké znám ptáky
 • dary podzimu – sklízíme ovoce, zeleninu, podzimní plody, stromy, listy
 • jak se chová živá příroda – volně žijící zvířata
 • lítej dráčku do oblak

III.Hrajeme si se SNĚHULÁČKEM – co povídá paní zima?

Co mě zajímá?:

 • hrátky s čertem
 • vánoční tradice, pečeme perníčky, cukroví – suroviny, zdobíme školku, -ozdoby, překvapení pro kamaráda, rodiče, vánoční nálada – koledy
 • změny v zimní přírodě – počasí, zvířata v zimě, sníh a jeho vlastnosti
 • já a zima – zimní sporty, oblečení, lidské tělo, péče o zdraví, správná výživa

IV. Hrajeme si s KUŘÁTKEM – jak se jaro probouzí?

Co mě zajímá?:

 • změny v jarní přírodě – květiny, stromy, počasí
 • hody,hody, doprovody – velikonoční tradice, kraslice
 • slyším jarní písničku – zvuky přírody, okolo nás, hudební nástroje
 • na dvorečku – domácí zvířata, mláďata, užitek

V.Hrajeme si s AUTÍČKEM – Písecké putování

Co mě zajímá?:

 • pozor auto! – dopravní prostředky, předpisy, bezpečnost na silnici
 • já a moje rodina – s kým bydlím, žiji, prostory mého domova, povolání rodičů, Svátek matek
 • čím budu až budu veliký? – povolání, řemesla – návštěva pracovišť, hrajeme si na..
 • co mě může ohrozit? – důležitost prevence

VI.Hrajeme si se SLUNÍČKEM – hřej sluníčko hřej

Co mě zajímá?:

 • já a moje město – Písecké tradice, památky, orientace v okolí
 • vůně léta – změny v letní přírodě,sluníčko, koupání
 • já a moje prázdniny – kam na výlety, exotické krajiny,moře, zvířata

+POHÁDKOVÉ ČAROVÁNÍ

Co mě zajímá?:

 • krása a moudro pohádek, příběhů, slovesné útvary -poezie, próza,bajka,
 • četba, vyprávění, knížky a jejich ilustrace,knihovna, divadla, veršování,…
 • dramatizace pohádek, kresba, loutky, kulisy