Oranžová třída

ORANŽOVÁ TŘÍDA

 

MOTTO:  Dítě je jako čistá nepopsaná kniha. Jen na nás záleží, jaký příběh do ní napíšeme…

 

CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ:

 • Oranžová třída se nachází v přízemí nově zrekonstruované budovy.
 • Výhodou je bezbariérový přístup do třídy a vstup na zahradu přímo z dětské šatny.
 • Třída je rozdělena na několik hracích koutků (jídelní a pracovní část, dětská kuchyňka, lenošárna, herna, která slouží zároveň ke cvičení a odpočinku).
 • Děti mají volný přístup ke všem hračkám, pomůckám na volnou hru a tvoření.
 • V blízkosti třídy je k dispozici samostatná místnost na doplňkové aktivity (např. na výuku cizího jazyka, péči o cizojazyčné děti…), místnost je vybavena interaktivní tabulí.

 

 

CHARAKTERISTIKA DĚTSKÉ SKUPINY:

 • Do třídy je zapsáno 22 dětí (13 chlapců, 9 dívek) ve věku 3 let.
 • Třídu vedou dvě učitelky Marcela Pňáčková a Miroslava Žitná.
 • Kolektiv doplňuje školní asistentka Vendula Zámečníková a provozní zaměstnanci (p. uklízečka Marie Tácha Michalová, p. kuchařka Milana Hejtmánková, p. školník Jiří Vůjtěch).

 

 

ORGANIZACE DENNÍHO PROVOZU:

 • Provoz na této budově začíná v 6.15 v oranžové, scházecí třídě a končí dle pracovní doby učitelek, poté jsou děti převedeny do rozcházecí třídy dle rozpisu, nebo na zahradu.
 • Rozcházecí třída je označena barvou motýlka ve vstupní hale.
 • V tomto roce je rozcházecím dnem oranžové třídy pátek.
 • Po příchodu do MŠ si děti vyberou hračku, činnost dle vlastní volby s dodržením dohodnutých pravidel. Hry končí v 8.30 hod.
 • Následují ranní činnosti (cca 8.30-9.30) – svolávací říkanka, komunitní kruh, ranní cvičení, řízená činnost formou hry, hygiena s dohledem učitelky, svačina s částečnou sebeobsluhou dětí a pomocí učitelky (určené dítě prostře, svačinu si děti berou ze servírovacího vozíku po stolečkách, učitelka nalije pití, po svačině děti odnesou použité nádobí.
 • Před odchodem na pobyt venku (cca v 9.30) si děti postupně samy připraví na oběd, odcházejí na toaletu a do šatny. Vedeme je k samostatnosti při oblékání.
 • Před obědem děti provedou hygienu a usedají ke stolu. Polévku a pití nalévá učitelka, pro druhé jídlo si děti chodí k výdejnímu okénku. Použité nádobí odnášejí na servírovací vozík.
 • Následuje odpočinek do 14.00 hod. Posloucháme pohádku a relaxační hudbu.
 • Po 14.00 hod. Probíhají odpolední činnosti (hygiena, svačina, volná hra dle vlastní volby, v případě příznivého počasí využíváme zahradu), děti postupně odcházejí domů.
 • Po celý den je zajištěn pitný režim (ve třídě děti pijí z vlastních hrnečků, na zahradě z vlastní láhve s pitím).

 

PLÁN SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 • O akcích jsou rodiče informováni prostřednictvím učitelek, nástěnek, WhatsAppu; o dětech rodiče informujeme průběžně podle potřeby ( indiv. konzultace, výstavky prací…).
 • Rodiče mohou po domluvě navštívit třídu. Budeme se snažit využít profesí a dovedností rodičů pro spolupráci v rámci výchovně vzdělávacích činností a tvoření.

 

CO JE PRO NAŠI TŘÍDU SPECIFICKÉ:

 • Třída je složena z nových tříletých dětí, proto se musíme nejprve vzájemně poznávat, budovat si k sobě důvěru, rozvíjet kamarádské vztahy, vzájemnou ohleduplnost, abychom vytvořili pohodový kolektiv.

 

NA CO SE ZAMĚŘÍME – CÍLE:

 • Na klidnou a bezproblémovou adaptaci dětí na nové prostředí.
 • Na vytvoření kladných kamarádských vztahů.
 • Na vytvoření pohodového kolektivu.
 • Na vytvoření a dodržování pravidel, hygienických i režimových návyků.
 • Na rozvoj samostatnosti při sebeobsluze a činnostech.
 • Na podporu zdravého sebevědomí u každého jedince.
 • Na rozvoj základních pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybu, zlepšení zdatnosti, obratnosti.
 • Na rozvoj tvořivosti při hře, logického myšlení, řešení různých situací.
 • Na podporu komunikace, rozvoj řečových a jazykových dovedností, slovní zásoby, správné výslovnosti.
 • Na osvojení si správné a bezpečné manipulace s pracovním a výtvarným náčiním, správné držení tužky, nůžek, grafomotoriku.
 • Na vytvoření si kladného vztahu k přírodě a péči o ní, osvojení si základních poznatků o světě a životě kolem nás.