Oranžová třída

ORANŽOVÁ  TŘÍDA

Motto: „ Všichni jsme na jedné lodi při dobrodružné cestě za poznáním života „

(tzn. Máme se neustále co učit jeden od druhého)

Cílem naší třídy je :

  • Podporovat a rozvíjet individuální potřeby dětí, samostatnost, vést je ke zdravému sebevědomí, kladným vztahům ke kamarádům, přírodě a připravit je na vstup do dalšího života.

Charakteristika prostředí :

-jsme oranžová třída, která se nachází v přízemí budovy bývalých jeslí

-do třídy je bezbariérový přístup, východ přímo na zahradu ze šatny

-prostorná třída je vybavena novým nábytkem dle potřeb dětí

-herna slouží zároveň i jako tělocvična (děti mají volný přístup ke cvičebnímu náčiní a nářadí, po domluvě s učitelkou) a také jako lehárna pro odpočinek

-v prostoru třídy máme několik hracích koutků ( kuchyňka, nemocnice, lenošárna), volný přístup ke všem hračkám

-k dispozici je samostatná místnost na doplňkové aktivity (př. Angličtina..), interaktivní tabule

Charakteristika dětské skupiny:

-do třídy je zapsáno 25 dětí ( 13 dívek, 12 chlapců)

-děti jsou ve věku od 3 do 5let + 1dítě PO 3.st.

-třídu vedou dvě učitelky: Marcela Pňáčková, Monika Hessová

-pomáhá asistent pedagoga Jana Novodvorská

-spolupracují s námi provozní zaměstnanci- p.uklízečka Marie Michalová ,kuchařky Eva Součková a Milana Hejtmánková a p.školník Vladimír Čapek

 

Organizace denního provozu:

provoz naší třídy je od 6,15, pouze ve středu děti zůstávají ve své třídě do konce provozní doby MŠ. V případě příznivého počasí se děti rozcházejí ze zahrady.

-ostatní dny nutno sledovat barvu motýlka ve vstupní hale

ráno se scházíme v oranžové  třídě

ranní činnosti probíhají zpravidla  v době od 6,30 do 9,15hod., kdy se děti scházejí- volný výběr hraček, činností, při dodržování dohodnutých pravidel, následuje komunitní kruh, ranní cvičení nebo tělovýchovná chvilka dle náročnosti řízené činnosti, důkladná hygiena s použitím dezinfekčních prostředků pod dohledem učitelky, svačina s  obsluhou učitelky

(po svačině děti samy po sobě odnášejí nádobí, uklízejí stolečky)

-od 9,15 do 9,35 následují cílené řízené činnosti formou her

před obědem děti provedou důkladnou hygienu a usedají k obědu (polévku nalévá uč.), pro druhé jídlo si děti chodí k p.kuchařce, nádobí po dojedení odnášejí na vozík

-po obědě, zpravidla do 14,00 hod, děti odpočívají s pohádkou, kterou čte p.učitelka, poslech relaxační hudby

-po 14,00 probíhají odpolední činnosti– svačina, volná hra dle volby, nebo doplňkové vzdělávací programy ve třídě nebo na zahradě

-po celý den je zajištěn ve třídě pitný režim ( i na zahradě z vlastních lahví), ve třídě děti mají své hrnečky

Plán spolupráce s rodiči:

-o mimořádných akcích, dnech jsou rodiče i děti včas  informováni prostřednictvím učitelek, nástěnek ( jedná se např. návštěvy divadel, Sladovny, knihovny, výlety..)

-rodiče informujeme o dětech v průběhu celého roku podle potřeby formou konzultací, nástěnek, výstavek prací..

-rodiče mohou, po domluvě, kdykoliv navštívit třídu

Co je pro naší třídu specifické:

  • Naší třídu tvoří kolektiv složený z ½ starších a z 1/2 nových dětí . Budeme pracovat na  a propojení obou skupin tak, aby se vytvořil pevný kolektiv a vhodné podmínky pro vzdělávací činnost obou skupin, rozvíjely se kladné vzájemné vztahy mezi dětmi.

Na co se zaměříme:

-na klidný a bezproblémový průběh adaptace nových dětí na nové prostředí

-upevňování vzájemných kamarádských vztahů mezi dětmi a učitelkami

-na společné vytvoření a dodržování pravidel soužití ve třídě

-upevňování režimových a hygienických návyků (stolování, sebeobsluha, hygiena..)

-na rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy

-podporu zdravého sebevědomí u každého jedince

-na rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, rozvoj koordinace pohybů, zlepšení fyzické zdatnosti, obratnosti

-na rozvoj tvořivosti při hře, logického myšlení

-na podporu vzájemné komunikace a rozvoj řečových a jazykových dovedností

-na upevňování správné a bezpečné manipulace s pracovním a výtvarným náčiním, materiálem

-Správné držení tužky, nůžek

-na prohlubování kladného vztahu k přírodě

-na rozvoj  všeobecných poznatků o světě, životě

-na grafomotoriku