Žlutá třída

ŽLUTÁ  TŘÍDA

Speciální logopedická třída pro děti s vadami řeči a komunikace

„Čeká nás úkol ne-maličký, rozhýbat svoje jazýčky“

 

Charakteristika třídy:

*oporou nám jsou dvě paní učitelky

– speciální pedagogové Bc.Jaroslava Grossmannová , Mgr. Marie Štěpková

-asistent pedagoga – Libuše Chvojsíková

*dvakrát týdně k nám dochází logopedická asistentka Bc. Olga Vaňková, se kterou si povídáme a 2krát za rok logopedka Mgr.Jarmila Jahodová, ke které chodíme s rodiči do ordinace,

Spolupracujeme s klinickými logopedkami Mgr. Čupovou a Mgr.Kateřinou Hájkovou

*letos se nám sešlo ve žluté třídě 11 dětí

*převažují u nás chlapci 8, dívky 3 , 8 dětí je letos nových

*jsme třída věkově smíšená – 4-7 let, většinu (10) tvoří školáci, všichni máme nějaký problém v oblasti řeči a komunikace- (většinou OVŘ, vývojová dysfázie, dyslalie, sluchová vada CI)

*jsme třída „živější“ a tomu i uzpůsobená- menší počet dětí , který umožňuje více prostoru k pohybu,  k individuální práci i speciálnímu vybavení, přítomnost asistenta pedagoga

*i když nám není někdy rozumět, nesmějeme se kamarádům a vždy nacházíme cestu, jak se domluvit

*každý den se snažíme rozhýbat správně své jazýčky jak při individuální práci s učitelkou v šatně, tak při skupinových rozhovorech a  činnostech v průběhu celého dne. Spolu s p.učitelkou se snažíme uhlídat, abychom používali to, co jsme se již naučili.

*spolupracujeme úzce s rodiči tak, aby i oni věděli, co právě trénujeme- máme své notýsky, kam vše zapisujeme

*vykáme si i tykáme

 

Prostředí naší třídy

*třída je ve druhém patře hlavní budovy, označená žlutým motýlkem

*šatnu využíváme též na individuální logopedickou práci

*třída je vybavená novým nábytkem, který umožňuje dostupnost hraček, má různé koutky jako kadeřnický , autocentrum, hrad s „vězením“,kam se můžeme ukrýt, kuchyňku, barbie domeček, koutek s PC, ve kterém máme speciální vzdělávací programy –Klíček, Myšák, Vykuk, Sada LOGO.., kreslicí tabuli papírovou i magnetickou, pravidelně využíváme k rozvoji programy IT

*máme každý svoji židličku označenou fotkou

*když potřebujeme „upustit páru“, máme k dispozici stacionární kolo, běžící pás, vibrační polštářek ke zklidnění, rotoped, relaxační vak

*každý má svůj polštářek na posezení nebo pomazlení

 

Výchovně vzdělávací cíle pro naší třídu- na co se zaměříme?

* podporování radosti z komunikace- rozhovory skupinové i partnerské s učitelkou,

dramatizace příběhů, pohádek, využití maňásků, čepiček, didaktické a komunikační hry

*obohacování  aktivní i pasivní slovní zásoby  – bohaté podnětné prostředí- obrázkové

materiály, encyklopedie, vycházky do okolí, návštěvy knihovny, muzea, …

*rozvíjení sluchové paměti, pozornosti , diferenciace-  četba pohádek a příběhů,  zvukové

hry, používání rytmických nástrojků, afrických bubnů, paměťové hry

*nastavení pravidel třídy, zapojení  dětí do činností- respektovat individuality- víme, že

někdo občas potřebuje jiný přístup, jinou činnost,  jsme k jejich projevům chování

tolerantní

*respektování pokynů, reagovat již na první výzvu, pokyn- budeme vnímat, co kdo říká

a dodržování pravidla „mluví jen jeden“- kamínek Povídálek

*rozvoj sebeobslužných dovedností- oblékání, skládání oblečení v šatně, kultura stolování-

používání příboru, hygienické návyky

*uvolnění ruky, správný úchop tužky, nůžek a dalších výtvarných pomůcek

*podporování zdravého životního stylu-radost z pohybu, správné držení těla, ohebnost, jízda na dopravních prostředcích

správné dýchání, koordinace pohybů- zařazení prvků jógy (Lali), cvičení s Kačkou

– rádi občas mlsáme, ale snažíme se zdravě- omezujeme sladkosti

 

Organizace dne v naší třídě:

*provoz v naší třídě je zpravidla od 6,45h do 15,30h- ráno se děti scházejí v červené třídě, po příchodu učitelky přecházejí  do své třídy, odpoledne se děti rozcházejí z „rozcházecí“ třídy,

nebo za příznivého počasí ze zahrady

*v průběhu ranního scházení- tj. asi do 8,30 – si děti samy volí hru, hračku a činnosti. Učitelka je partnerem při hře- dodržování pravidel, pomoc při vyhledávání pomůcek, pomoc při tvoření…….

V průběhu ranních her zařazujeme i individuální činnosti- automatizace dovedností, opakování činností z předešlých dní dle zájmu, logopedické chvilky. Zařazujeme diagnostické dny.

Ranní hry končíme společným úklidem hraček, hospodáři zkontrolují úklid  a následuje  setkání v komunitním kruhu na koberci.

*společně se protáhneme při ranním cvičení, na které si zujeme bačkory, nebo při tělovýchovných chvilkách v průběhu celého dne, podle potřeby dětí

*před svačinou nezapomínáme na hygienu, do umývárny chodíme pomalu, ohleduplně- v pondělí si věšíme čisté ručníky.  Používání Wc je podle potřeby dětí, jen oznámíme učitelce, že jdeme na toaletu. V Covidové době dbáme na zvýšenou hygienu, dezinfekci rukou.

*na svačinu prostírají hospodáři z vozíku- vybíráme na týden (poznačeno v kalendáři),  nabídnou dětem svačinu z tácu, s pomocí učitelky nalijí pití. Několikrát v měsíci si mažeme chleby samostatně. Po svačině každý sám odnáší nádobí do vozíku a hospodáři utírají stoly. Děti, které dojedly, odcházejí na koberec. Zde si v klidu sednou, mohou prohlížet časopisy, povídat, připravují pomůcky na ŘČ a nechají dojíst ostatní.

*zpravidla do 10,00 probíhají společné  řízené činnosti, při kterých využíváme převážně situační metody, tvořivé činnosti

*pobyt venku je realizován většinou na naší zahradě, která poskytuje množství příležitostí k pohybovému vyžití ale i k pozorování, polytechnické výchově a tvoření. Na pobyt venku si nosíme náhradní oblečení, které můžeme ušpinit a je pohodlné a bezpečné. V přihrádkách v šatně máme pláštěnky. Věnujeme se též zahradnickým činnostem. Pečujeme o svůj záhonek, sejeme, sázíme, zaléváme, okopáváme ale nejraději sklízíme a ochutnáváme.

*v době od 11,45 do 12,15 obědváme společně. Víme, že za jídlo se děkuje, o přídavek poprosí. Předškoláci používají příbor. Do jídla děti nenutíme, ale snažíme se je motivovat k ochutnání.

*Po obědě odpočíváme na lehátku. Svlékáme se na židličkách, oblečení si otáčíme, abychom rozespalí neměli velkou práci.  Posloucháme čtenou pohádku a relaxační hudbu.

*školáci se od 2.pololetí místo spánku věnují  činnostem, které rozvíjejí jejich dovednosti školní zralosti a připravenosti na vstup do ZŠ

*po společné svačině (14,15)  probíhají odpolední činnosti  zaměřené na hru, tvoření, dle výběru dětí. V letních měsících trávíme odpolední aktivity venku na zahradě.

*v průběhu celého dne máme k dispozici pitný režim– džbánek s neslazeným nápojem, každý má svůj hrneček z domova na tácu ve třídě, na pobyt venku si nosíme lahev v batůžku

*individuální logopedická reedukační práce probíhá dopoledne v šatně, dvakrát týdně s logo-asistentkou( 8,00- 11), v sudém týdnu ostatní dny s p.učitelkou (9,00- 10,00)

 Společná pravidla: 

Aby nám bylo spolu dobře, společně jsme si stanovili pravidla, která chápeme a snažíme se je dodržovat….je to pět barevných kytiček, na které, pokud je porušíme, může přiletět tmavá můra, a to nechceme..

*mluví jen jeden ……………..tzn. že si neskáčeme do řeči, nasloucháme druhým, nekřičíme

*žádné boule………tzn. nejen na těle ale i na duši, víme, že i slovem a činem můžeme ublížit

*všechno má své místo…………tzn. uklízíme hračky po hře

*jsme k sobě ohleduplní………tzn. vnímáme pocity a potřeby ostatních, např.jejich afekty

*nekřičíme…..tzn, že dbáme na sluchovou hygienu, omezujeme hlučnost prostředí

Spolupráce s rodiči:

*informace o vzdělávacích tématech mají rodiče na nástěnce před třídou

*informace o režimu v naší třídě jsou v šatně

*informace o logopedické péči v notýsku

*každý den si předáváme společné informace při příchodu dětí do třídy a p.učitelky jsou vždy připravené ke konzultaci o rozvoji dítěte, to ale v době, kdy je možné odejít od dětí, kdy jsou přítomné obě p.učitelky

*rádi se vidíme na společných akcích jako Loučení s létem, posezení u stromečků….

*na začátku roku máme společné setkání s rodiči žluté třídy

*máme založenou WhatsAppovou skupinu „žluťáskové“ (posílání fotek a informací)

 

Aktivity MŠ, do kterých se zapojujeme:

*účastníme se všech aktivit, které školka nabízí- divadla, výlety, solná jeskyně, předplavecký výcvik, výjezdový 5ti denní pobyt, spaní ve školce, návštěvy v knihovně, Sladovně….

*jsme zapojeni do doplňkových aktivit

Naše rituály:   

Dobrý den, dobrý den, dneska máme   „krásný“(smutný, deštivý..)den

Dobrý den, dobrý den, dneska si to užijem.

A kdo tady s námi není, tomu pošlem pozdravení….

„Toníku“( Matýsku,..)  ahoooj

 

Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát

Zahrajem si na honičky, zahrajem si na pohádky

Pojedeme tam a zpátky

Spojíme se dohromady, máme tu své kamarády

Už to jede, už to jede.., stát ! Není kam se hnát….

 

Olejíček : „Nastavíme ruce, dlaně, olejíček dáme na ně,

máznu sem a máznu tobě, dej si obě ruce k sobě.

Ruce , psty, dlaně, olej patří na ně.“

Šup sem, šup tam, roztíráme, ať v nich velkou sílu máme,

Nahoru a zase dolů, hrají si dvě ruce spolu. Nakonec se obejmou,

Pěkně jemné, hladké jsou,   a voňavé…..