Žlutá třída

ŽLUTÁ  TŘÍDA

Speciální logopedická třída pro děti s vadami řeči a komunikace

„Čeká nás úkol ne-maličký, rozhýbat svoje jazýčky“ 

Charakteristika třídy:

*oporou nám jsou dvě paní učitelky

– speciální pedagogové Bc.Jaroslava Grossmannová , Mgr. Marie Štěpková

-asistent pedagoga – Libuše Chvojsíková

*dvakrát týdně k nám dochází logopedická asistentka Bc. Olga Vaňková, se kterou si povídáme a 2krát za rok logopedka Mgr.Jarmila Hrabáková, ke které chodíme s rodiči do ordinace,

Spolupracujeme s klinickými logopedkami Mgr. Martou Malčíkovou a Mgr.Kateřinou Hájkovou

*jsme třída věkově smíšená – 4,5-7 let, většinu (10) tvoří školáci, všichni máme nějaký problém v oblasti řeči a komunikace- (většinou OVŘ, dysfázie, dyslálie)

*převažují u nás chlapci 7, dívky 4 , 5 dětí je letos nových

*jsme třída „živější“ a tomu i uzpůsobená- menší počet dětí (11), který umožňuje více prostoru k pohybu,  k individuální práci a speciálnímu vybavení

*i když nám není někdy rozumět, nesmějeme se kamarádům a vždy nacházíme cestu, jak se domluvit

*každý den se snažíme rozhýbat správně své jazýčky jak při individuální práci s učitelkou v šatně, tak při skupinových rozhovorech a  činnostech v průběhu celého dne. Spolu s p.učitelkou se snažíme uhlídat, abychom používali to, co jsme se již naučili.

*spolupracujeme úzce s rodiči tak, aby i oni věděli, co právě trénujeme- máme své notýsky, kam vše zapisujeme

*vykáme si i tykáme

 

Prostředí naší třídy

*třída je ve druhém patře hlavní budovy, označená žlutým motýlkem

*šatnu využíváme též na individuální logopedickou práci

*třída je vybavená novým nábytkem, který umožňuje dostupnost hraček, má různé koutky jako kadeřnický , autocentrum, hrad s „vězením“, kam se můžeme ukrýt, kuchyňku, barbie domeček, koutek s PC, ve kterém máme speciální vzdělávací programy –Klíček, Myšák.., kreslící tabuli papírovou i magnetickou

*máme každý svoji židličku označenou fotkou

*když potřebujeme „upustit páru“, máme k dispozici stacionární kolo, běžící pás, vibrační polštářek ke zklidnění.

*každý má svůj polštářek na posezení nebo pomazlení

 

Výchovně vzdělávací cíle pro naší třídu- na co se zaměříme?

* podporování radosti z komunikace- rozhovory skupinové i partnerské s učitelkou,

dramatizace příběhů, pohádek, využití maňásků, čepiček, didaktické a komunikační hry

*obohacování  aktivní i pasivní slovní zásoby  – bohaté podnětné prostředí- obrázkové

materiály, encyklopedie, vycházky do okolí, návštěvy knihovny, muzea, …

*rozvíjení sluchové paměti, pozornosti , diferenciace-  četba pohádek a příběhů,  zvukové

hry, používání rytmických nástrojků, paměťové hry

*nastavení pravidel třídy, zapojení  dětí do činností- respektovat individuality- víme, že

někdo občas potřebuje jiný přístup, jinou činnost,  jsme k jejich projevům chování

tolerantní

*respektování pokynů, reagovat již na první výzvu, pokyn- budeme vnímat, co kdo říká

a dodržování pravidla „mluví jen jeden“- kamínek Povídálek

*rozvoj sebeobslužných dovedností- oblékání, skládání oblečení v šatně, kultura stolování-

používání příboru, hygienické návyky

*uvolnění ruky, správný úchop tužky, nůžek a dalších výtvarných pomůcek

*podporování zdravého životního stylu-radost z pohybu, správné držení těla, ohebnost, jízda na dopravních prostředcích

správné dýchán í, koordinace pohybů- zařazení prvků jógy (Lali)

– snažíme se omezení sladkostí

 

Organizace dne v naší třídě:

*provoz v naší třídě je zpravidla od 6,45h do 15,30h- ráno se děti scházejí v modré třídě, po příchodu učitelky přecházejí  do svojí třídy, odpoledne se děti rozcházejí z „rozcházecí“ třídy,

nebo za příznivého počasí ze zahrady

*v průběhu ranního scházení- tj. asi do 8,45 – si děti samy volí hru, hračku a činnosti. Učitelka je partnerem při hře- dodržování pravidel, pomoc při vyhledávání pomůcek, pomoc při tvoření…….

V průběhu ranních her zařazujeme i individuální činnosti- dopilování dovedností, opakování činnosti z minulých dní dle zájmu, logopedické chvilky. Zařazujeme diagnostické dny.

Ranní hry končíme společným úklidem hraček, hospodáři zkontrolují úklid  a následuje  setkání v komunitním kruhu na koberci.

*společně se protáhneme při ranním cvičení, na které si zujeme bačkory, nebo při tělovýchovných chvilkách v průběhu celého dne, podle potřeby dětí

*před svačinou nezapomínáme na hygienu, do umývárny chodíme pomalu, ohleduplně- v pondělí si věšíme čisté ručníky.  Používání Wc je podle potřeby dětí, jen oznámíme učitelce, že jdeme na toaletu.

*na svačinu prostírají hospodáři z vozíku- vybíráme na týden (poznačeno v kalendáři),  nabídnou dětem svačinu z tácu, s pomocí učitelky nalijí pití. Několikrát v měsíci si mažeme chleby samostatně. Po svačině každý sám odnáší nádobí do vozíku a hospodáři utírají stoly. Děti, které dojedly, odcházejí na koberec, kde si v klidu sednou, mohou prohlížet časopisy, povídat a nechají dojíst ostatní.

*zpravidla do 10,00 probíhají společné  řízené činnosti, při kterých využíváme převážně situační metody, tvořivé činnosti

*pobyt venku je realizován většinou na naší zahradě, která poskytuje množství příležitostí k pohybovému vyžití ale i k pozorování a tvoření. Na pobyt venku si nosíme náhradní oblečení, které můžeme ušpinit a je pohodlné a bezpečné. V přihrádkách v šatně máme pláštěnky.

*v době od 11,30 do 12,00 obědváme společně. Pro druhé jídlo si chodíme každý sám k p.kuchařce do kuchyňky, máme možnost si zvolit velikost porce. Víme, že za jídlo se děkuje, o přídavek poprosí. Předškoláci používají příbor. Do jídla děti nenutíme, ale snažíme se je motivovat k ochutnání.

*Po obědě si vyčistíme zuby- pastu dává p.učitelka a poté odpočíváme na lehátku. Svlékáme se na židličkách, oblečení si otáčíme, abychom rozespalí neměli velkou práci.  Posloucháme čtenou pohádku a relaxační hudbu.

*školáci od 2.pololetí se místo spánku věnují  činnostem, které rozvíjejí jejich dovednosti školní zralosti a připravenosti na vstup do ZŠ

*po společné svačině (14,15)  probíhají odpolední činnosti, zaměřené na hru, tvoření, dle výběru dětí. V letních měsících trávíme odpolední aktivity venku na zahradě.

*v průběhu celého dne máme k dispozici pitný režim– džbánek s neslazeným nápojem, každý má svůj hrneček z domova na tácu ve třídě

*individuální logopedická reedukační práce probíhá dopoledne v šatně, dvakrát týdně s logo-asistentkou( 8,00- 11), v sudém týdnu ostatní dny s p.učitelkou (9,00- 10,00)

Společná pravidla: 

Aby nám bylo spolu dobře, společně jsme si stanovili pravidla, která chápeme a snažíme se je dodržovat….je to pět barevných kytiček, na které, pokud je porušíme, může přiletět tmavá můra, a to nechceme..

*mluví jen jeden ……………..tzn. že si neskáčeme do řeči, nasloucháme druhým, nekřičíme

*žádné boule………tzn. nejen na těle ale i na duši, víme, že i slovem a činem můžeme ublížit

*všechno má své místo…………tzn. uklízíme hračky po hře

*jsme k sobě ohleduplní………tzn. vnímáme pocity a potřeby ostatních, např.jejich afekty

 

Spolupráce s rodiči:

*informace o vzdělávacích tématech mají rodiče na nástěnce před třídou

*informace o organizaci v naší třídě jsou v šatně

*informace o logopedické péči v notýsku

*každý den si předáváme společné informace při příchodu dětí do třídy a p.učitelky jsou vždy připravené ke konzultaci o rozvoji dítěte, to ale v době, kdy je možné odejít od dětí, kdy jsou přítomné obě p.učitelky

*rádi se vidíme na společných akcích jako Loučení s létem, posezení u stromečků….

*na začátku roku máme společné setkání s rodiči žluté třídy

 

Aktivity MŠ, do kterých se zapojujeme:

*účastníme se všech aktivit, které školka nabízí- divadla, výlety, solná jeskyně, předplavecký výcvik, výjezdový 5ti denní pobyt

*jsme zapojeni do doplňkových aktivit