Modrá třída

Třídní vzdělávací program na školní rok

2023 – 2024

„NEJVÍCE SE NAUČÍME, KDYŽ SI VŠECHNO VYZKOUŠÍME“

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY:

 • ve třídě jsou 2 paní učitelky a asistentka pedagoga k chlapci s
 • letos máme 22 dětí, 9 dívek a 13 chlapců, třída je věkově přibližně stejná-3-4 roky
 • učitelka je dětem kamarádem, průvodcem a partnerem při poznávání nových situací,  respektuje originalitu a osobnost každého dítěte
 • při plánování činností se budeme zaměřovat na uspokojení dětských potřeb, bezpečí  ( adaptace, sebeobsluha, kamarádské vztahy ), pohyb i hudebně-pohybové činnosti
 • důraz klademe na prožitkové učení, vedeme děti ke kladnému vztahu k přírodě,  učíme je ji pozorovat, vnímat a chápat
 • snažíme se o citlivý přístup a radostný vstup do MŠ
 • spolupracujeme s rodiči – schůzky, konzultace, vytvoření společné skupiny v aplikaci  WhatsApp,
 • společně s rodiči vedeme děti ke správnému společenskému chování a samostatnosti
 • vykáme si i tykáme

 

PROSTŘEDÍ A VYBAVENOST TŘÍDY:

 • naše třída je v 1.patře hlavní budovy, jsme třída „MODRÁSKŮ“
 • u třídy, na chodbě a v šatně jsou nástěnky, kde mají rodiče možnost seznámit se s aktuálním děním ve třídě, akcemi třídy a informacemi
 • třída je vybavena vhodným nábytkem a dostatečným množstvím hraček přizpůsobených věku dětí
 • součástí jsou hrací koutky: kuchyňka, obchod, kadeřnictví, domeček pro panenky, dopravní koberec, relaxační koutek
 • děti mají volný přístup k výtvarnému materiálu, ke stavebnicím, mozaikám, didaktickým hrám
 • máme také čtenářský koutek vybavený knihami, leporely, obr. encyklopediemi, Albi tužkou
 • každé dítě má na ŘČ svůj sedací polštářek

PRŮBĚH DNE:

 • jsme ,,scházecí“ třída, provoz je od 6.15 h do 16.15 hodin
 • při příchodu do třídy se dítě přivítá s učitelkou a asistentkou pozdravením, umyje si  ruce, otočí svůj hrneček na pití, dá si případně kolíček na spaní
 • ranní činnosti si dítě volí podle vlastních zájmů, domlouvá se s kamarády, uklízí po  sobě hračky
 • v průběhu ranních her zařazujeme individuální činnosti s dětmi, které potřebují pomoc (stavění z kostek, puzzle, kreslení, modelování, rozvoj slovní zásoby)
 • Rituál – svolávání písničkou na úklid i komunitní kruh
 • ranní cvičení nebo pohybové chvilky, většinou přizpůsobené danému tématu
 • před svačinou je hygiena, vedeme děti k řádnému mytí rukou, používání mýdla,ručníků, toalety
 • zpravidla do 10.00 hod probíhá řízená činnost, pracujeme dohromady nebo ve  skupinkách. Hojně využíváme písničky, říkadla, rytmická cvičení, aby děti udržely  pozornost
 • na pobyt venku se děti převlékají do oblečení, které mohou umazat, děti mají možnost vyžití na zahradě, průlezkách, houpačkách, na pískovišti, louce
 • oběd probíhá od 11.30 h do 12. 00 hod, děti jí lžící, co nejvíce samostatně.

Do jídla děti nenutíme, ale podporujeme je v tom, aby vše ochutnaly.

 • odpočinek probíhá na lehátkách do 14.00 hod, děti provádí osobní hygienu, převlékají se do pyžámek, učí se skládat oblečení na židličku. Před spaním čteme pohádky,  zpíváme a pouštíme relaxační hudbu
 • po odpolední svačině následují volné hry dětí ve třídě nebo venku a odchod dětí domů

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • při stanovení cílů vycházíme z toho, co toto dané období znamená pro dítě
 • důležitým cílem je pro nás hlavně adaptace nových dětí – nové prostředí, kamarádi, dospělé osoby
 • adaptace chlapce s autismem, postupné a nenásilné zařazování do kolektivu a činností, dle jeho aktuálního stavu za pomoci asistentky
 • vést děti k upevňování hygienických návyků, používání kapesníku, toaleta, hygiena, sebeobsluha, postupně zvládnout stlaní postýlek, samostatnost při stolování, úklidu hraček, protože“ co si dítě může udělat samo, nebudeme dělat za něho“
 • důležitost oslavy narozenin tak, aby se dítě ten den cítilo výjimečně
 • společné vytváření pravidel třídy a jejich dodržování
 • podporování radosti z pohádek, z četby, dramatizace, využívání maňásků
 • obohacování aktivní i pasivní slovní zásoby díky podnětnému prostředí
 • podporování zdravého životního stylu prostřednictvím programu Skutečně zdravé školy