Modrá třída

MODRÁ TŘÍDA

„KDO DÁVÁ RTŮM ÚSMĚV, DÁVÁ SRDCI ŽIVOT“

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY:

 • ve třídě jsou 2 paní učitelky a asistentka pedagoga k chlapci s PAS
 • letos máme 22 dětí, 9 dívek a 13 chlapců, třída je věkově přibližně stejná-4-5 let
 • učitelka je dětem kamarádem, průvodcem a partnerem při poznávání nových situací,

respektuje originalitu a osobnost každého dítěte

 • při plánování činností se budeme zaměřovat na uspokojení dětských potřeb, bezpečí

(sebeobsluha, kamarádské vztahy ), pohyb i hudebně-pohybové činnosti

 • důraz klademe na prožitkové učení, vedeme děti ke kladnému vztahu k přírodě,

učíme je ji pozorovat, vnímat a chápat, učíme sebehodnocení

 • snažíme se o citlivý přístup k dětským potřebám
 • spolupracujeme s rodiči – schůzky, konzultace, komunikace přes WhatsApp, půjčování

odborných knih

 • společně s rodiči vedeme děti ke správnému společenskému chování a samostatnosti
 • vykáme si i tykáme

– zařazujeme pravidelné dlouhé tematické vycházky

 

PROSTŘEDÍ A VYBAVENOST TŘÍDY:

 • naše třída je v 1.patře hlavní budovy, jsme třída „MODRÁSKŮ“
 • u třídy, na chodbě a v šatně jsou nástěnky, kde mají rodiče možnost seznámit se s aktuálním děním ve třídě, akcemi třídy a informacemi
 • třída je vybavena vhodným nábytkem a dostatečným množstvím hraček přizpůsobených věku dětí
 • součástí jsou hrací koutky: kuchyňka, obchod, kadeřnictví, domeček pro panenky, dopravní koberec, relaxační koutek
 • děti mají volný přístup k výtvarnému materiálu, ke stavebnicím, mozaikám, didaktickým hrám
 • máme také čtenářský koutek vybavený knihami, leporely, obr. encyklopediemi, Albi tužkou
 • každé dítě má na ŘČ svůj sedací polštářek

PRŮBĚH DNE:

 • jsme ,,scházecí“ třída, provoz je od 6.15 h do 16.00 hodin
 • při příchodu do třídy se dítě přivítá s učitelkou a asistentkou pozdravením, umyje si

ruce, otočí svůj hrneček na pití, dá si případně kolíček na spaní

 • ranní činnosti si dítě volí podle vlastních zájmů, domlouvá se s kamarády, uklízí po

sobě hračky

 • v průběhu ranních her zařazujeme individuální činnosti s dětmi, které potřebují

pomoc (stavění z kostek, puzzle, kreslení, modelování, rozvoj slovní zásoby)

 • Rituál – svolávání písničkou na úklid i komunitní kruh
 • ranní cvičení nebo pohybové chvilky, většinou přizpůsobené danému tématu
 • před svačinou je hygiena, vedeme děti k řádnému mytí rukou, používání mýdla,

ručníků, toalety

 • zpravidla do 10.00 hod probíhá řízená činnost, pracujeme dohromady nebo ve

skupinkách. Hojně využíváme písničky, říkadla, rytmická cvičení, aby děti udržely

pozornost

 • na pobyt venku se děti převlékají do oblečení, které mohou umazat, děti mají

možnost vyžití na zahradě, průlezkách, houpačkách, na pískovišti, louce

 • oběd probíhá od 11.30 h do 12. 00 hod, děti jí lžící, co nejvíce samostatně.

Do jídla děti nenutíme, ale podporujeme je v tom, aby vše ochutnaly, dodržujeme stanovená pravidla

 • odpočinek probíhá na lehátkách do 14.00 hod, děti provádí osobní hygienu, převlékají

se do pyžámek, skládají si oblečení na židličku. Před spaním čteme pohádky,

zpíváme a pouštíme relaxační hudbu

 • po odpolední svačině následují volné hry dětí ve třídě nebo venku a odchod dětí domů

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • při stanovení cílů vycházíme z toho, co toto dané období znamená pro dítě
 • vést děti k upevňování hygienických návyků, používání kapesníku, toalety, zvládat hygienu, sebeobsluhu, samostatné stlaní postýlek, upevňovat samostatnost při stolování, úklidu hraček a dalších aktivit, protože „co si dítě může udělat samo, nebudeme dělat za něho“

– prohlubovat vztah chlapce s PAS s kolektivem, zapojování do aktivit třídy i MŠ         za podpory AP

 • společné prožívání oslav narozenin tak, aby se dítě ten den cítilo výjimečně, narozeninový rituál
 • dodržování společně vytvořených třídních pravidel
 • poslech především klasických českých pohádek, dramatizace, využívání maňásků
 • obohacování aktivní i pasivní slovní zásoby díky podnětnému prostředí, větší důraz na správnou výslovnost, bohatší větnou skladbu
 • podporování zdravého životního stylu prostřednictvím programu Skutečně zdravé

Školy

– častější zařazování deskových, stolních a didaktických her, grafomotorických  činností

– přirozené zapojení do praktických a pracovních činností

– podporování všestranného rozvoje v každé oblasti v souladu s Rámcově vzdělávacím programem