Informace k dotačnímu programu „My v tom Jihočechy nenecháme“

12. Listopad, 2023

Město Písek a jím zřízené mateřské a základní školy se zapojily do dotačního programu Jč kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I“.  Příspěvek se týká dětí/mládeže ve věku 3 let až 19 let, s trvalým pobytem dítěte v Jihočeském kraji ke dni 01.08.2023. Maximální výše příspěvku činí 4.000 Kč při splnění níže uvedených podmínek:

1.     pobírání dávky „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2023) nebo

2.     pobírání dávky „Příspěvek na bydlení“ (v 1. nebo 2. čtvrtletí roku 2023) nebo

3.     čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti je ve výši max. 13.000 Kč

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práce na formuláři přílohy č. 6 Pravidel)

Více informací lze nalézt na odkazu: https://myvtomjihocechynenechame.cz/

 

Zákonní zástupci mohou podat žádost o příspěvek na školní aktivity (úplata za předškolní vzdělávání, úplata za školní stravování, úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu, úplata za školní kroužek) prostřednictvím mateřské nebo základní školy, kterou jejich dítě navštěvuje. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách školy (v papírové formě je žádost dostupná v kanceláři školy).

Do kolonky č. 9 v žádosti uveďte, na jaké aktivity příspěvek požadujete.

Žádost je možné doručit do datové schránky, poštou, nebo přímo do kanceláře školy v pracovních dnech od 8:00 do 15:00.

Dotační program je koncipován na dva školní roky ( 2023/2024 a 2024/2025)

Školním rokem se v rámci dotačního programu rozumí období od 1.9. do 31.8. následujícího roku ( tj. od 1.9.2023 do 31.8. 2024 a od 1.9. 2024 do 31.8.2025)

Cílová skupina může do programu vstupovat průběžné, není třeba se omezovat pouze na zahájení a ukončení školního roku. V průběhu školního roku může školka dítěte do dotačního programu zařadit či naopak po změně finanční situace rodiny dítěte vyřadit.

Žádost o dotace je možné podávat od 21.8. 2023 do 31.1. 2025