Distanční vzdělávání

9. Březen, 2021

Od 1.3. 2021, kdy byly usnesením vlády ČR  na základě krizového opatření uzavřeny všechny mateřské školy, byla zahájena  distanční výuka pro předškolní děti  (děti v posledním roce před nástupem do základní školy).

Příloha odd. III. Školního řádu 13.Mateřské školy:

DISTANČNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ

*Podmínky distančního vzdělávání :

-Mateřská škola má povinnost  ve vymezených mimořádných situací zajistit vzdělávání  distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

-Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se  vzdělávání distančním způsobem účastnit.

-Škola musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem:

-na základě vyhlášení krizových opatření,

-z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost  většiny dětí

( více než 50% nepřítomných), pro které je vzdělávání povinné  z celé mateřské školy nebo jedné třídy, kde se tyto děti vzdělávají

 

-Vzdělávání distanční způsobem uskutečňuje škola podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Není tedy povinností je naplnit beze zbytku

 

– Škola nemá povinnost vzdělávat distančním způsobem

-pokud ředitel školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu

-pokud je dětem nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy

-pokud jdou děti nepřítomny z jiného důvodu ( např. nemoc)

– Děti, kterým není omezena osobní přítomnost v mateřské škole, se nadále vzdělávají prezenčním

způsobem.

– Mateřská škola  bude na základě rozhodnutí  vedení MŠ poskytovat vzdělávací podporu na dálku i povinně vzdělávaným dětem, které jsou dlouhodobě nepřítomné, např. formou předávání pracovních listů či úkolů, emailem.  Metodickou nabídku aktivit poskytne škola i dětem, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání.

 

*Forma distančního vzdělávání:

U dětí pro které je předškolní vzdělávání povinné, je distanční výuka založena na  komunikaci  učitelek a rodičů. Je možno občas doplnit o přímý on-line kontakt učitelky s dítětem.

Vzdělávání spočívá především v inspirativních námětech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd., doplněných o systematicky cílené pracovní listy.

Vzhledem  k věku dětí je dostačující, pokud učitelky prostřednictvím zvoleného způsobu předávají náměty a úkoly minimálně jednou za týden.

 

– komunikace mezi rodiči a učitelkou probíhá formou  telefonické komunikace, emailem, aplikace WhatsApp nebo bezpečným osobním kontaktem ( s dodržením  epidemických opatření)

– rodiče se s učitelkou dohodnou na způsobu předávání úkolů či pracovních listů a na způsobu předávání zpětné vazby

– společná aplikace WhatsApp  ve skupině třídy slouží k předávání společných informací,  dobrovolnému zveřejnění fotodokumentace.

– K předávání zpětné vazby konkrétního dítěte je využívána emailová komunikace- pracovní email

učitelek a MŠ  s doménou   @zsjanahusa.cz  (13.ms@zsjanahusa.cz)

-učitelka má přehled o předávání a plnění úkolů distančního vzdělávání

 

Přednostně využívané způsoby distančního vzdělávání mateřskou školou

-off-line způsob-  plnění praktických úkolů, využívajících přirozených podmínek domácího prostředí,

tvořivé práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, zaměřené na zapojení a samostatnou práci dítěte (společná hra, příprava jídla, pomoc na zahradě, péče o domácí zvířata, hudební, výtvarné aktivity,..)

 

-on-line způsob-

– probíhá s využitím internetu a je podporován různými digitálními technologiemi a softwarovými nástroji.

Využíváme asynchronní výuku, kdy děti pracují na zadaných úkolech se svými rodiči v jimi zvoleném čase a vlastním tempem.            Využívány jsou nahrávky videí na YouTube, různé další portály a aplikace a to jako motivace a  nápady.

Jako doplňující formu může učitelka využít synchronní spojení (telefon, WhatsApp, Teams) pro udržení kontaktu s dětmi.

 

*Hodnocení výsledků vzdělávání:

Při distanční výuce je poskytování zpětné vazby nepostradatelné, protože podporuje motivaci a ukazuje cestu k dosahování pokroku.

Vzhledem k tomu, že činnosti provádějí s dětmi v domácím prostředí zákonní zástupci, výsledky vzdělávání hodnotí právě oni.  V případě nejasností mohou telefonicky konzultovat s učitelkou.

Učitelky provádějí hodnocení na základě kontroly odevzdaných splněných úkolů tam, kde je to možné ( pracovní listy, grafomotorika, výtvarný projev,..).  Vypracované úkoly posílají rodiče na email MŠ, nebo konkrétní učitelky.  Rodiče si založí portfolio distanční výuky dítěte, které odevzdají po návratu k prezenčnímu vzdělávání.

Učitelky reagují na odevzdané splněné úkoly a poskytují další úkoly a doporučení, která vycházejí z individuálních pokroků dítěte a napomáhají rozvíjet problematické oblasti .

Učitelka sleduje zapojení dětí do distančního vzdělávání a hledá způsoby, jak podpořit a zvýšit míru zapojení.   V závažnějších případech, kdy se rodina do distančního vzdělávání nezapojuje, informuje učitelka vedení školky.

 

*Distanční vzdělávání dětí  se speciálními vzdělávacími potřebami

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním vzdělávání. Podpůrná opatření spočívají mimo jiné  v :

– poradenské pomoci školy a v podpoře školského  poradenského zařízení- konzultace

– úpravě obsahu, organizace, hodnocení , forem a meto vzdělávání

– v úpravě očekávaných výstupů vzdělávání

– ve využití kompenzačních pomůcek a speciálních učebních materiálů a pomůcek

– ve využití  asistenta pedagoga

Mateřská škola může dětem s SVP zapůjčit potřebné kompenzační pomůcky, jež má dítě uvedené v doporučení  školského poradenského zařízení a to s podmínkou, že je zákonný zástupce povinen uhradit jejich případné poškození či zcizení.  V případě zapůjčení pomůcek, sepíše škola se zákonným zástupcem smlouvu o výpůjčce.

Učitelka individualizuje nabídku aktivit , úkolů a činností podle aktuálních vývojových potřeb konkrétního dítěte, která je v jeho zájmu a odpovídá jeho schopnostem a dovednostem.

 

V Písku dne 8.3.2021