Oranžová třída

ORANŽOVÁ  TŘÍDA

Motto: „ Všichni jsme na jedné lodi při dobrodružné cestě za poznáním života „

(tzn. Máme se neustále co učit jeden od druhého)

 

Cílem naší třídy je :

  • Podporovat a rozvíjet individuální potřeby dětí, samostatnost, vést je ke zdravému sebevědomí, kladným vztahům ke kamarádům, přírodě a připravit je na vstup do dalšího života.

Charakteristika prostředí :

-jsme oranžová třída, která se nachází v přízemí budovy bývalých jeslí

-do třídy je bezbariérový přístup, východ přímo na zahradu ze šatny

-prostorná třída je vybavena novým nábytkem dle potřeb dětí

-herna slouží zároveň i jako tělocvična (děti mají volný přístup ke cvičebnímu náčiní a nářadí, po domluvě s učitelkou) a také jako lehárna pro odpočinek

-v prostoru třídy máme několik hracích koutků ( kuchyňka, nemocnice, lenošárna), volný přístup ke všem hračkám

-k dispozici je samostatná místnost na doplňkové aktivity (př. Angličtina..), interaktivní tabule

 

Charakteristika dětské skupiny:

-do třídy je zapsáno 24 dětí ( 11 dívek, 13 chlapců)

-děti jsou ve věku od 3 do 4let

-třídu vedou dvě učitelky: Marcela Pňáčková, Monika Hessová

-pomáhá asistent pedagoga Jana Novodvorská

-spolupracují s námi provozní zaměstnanci- p.uklízečka Marie Michalová , kuchařky Eva Součková a Milana Hejtmánková a p.školník Vladimír Čapek

 

Organizace denního provozu:

provoz naší třídy je od 6,15, pouze v pondělí děti zůstávají ve své třídě do konce provozní doby MŠ. V případě příznivého počasí se děti rozcházejí ze zahrady.

-ostatní dny nutno sledovat barvu motýlka ve vstupní hale

ráno se scházíme v oranžové  třídě

ranní činnosti probíhají zpravidla  v době od 6,30 do 9,15hod., kdy se děti scházejí- volný výběr hraček, činností, při dodržování dohodnutých pravidel, následuje komunitní kruh, ranní cvičení nebo tělovýchovná chvilka dle náročnosti řízené činnosti, hygiena s dohledem učitelky, svačina s  obsluhou dětí a  částečně učitelky

( tzn. že určené děti prostírají, svačinu si děti berou samy po stolečkách ze servírovacího vozíku, učitelka nalévá pití, po svačině děti samy po sobě odnášejí nádobí, uklízejí stolečky)

-od 9,15 do 9,35 následují cílené řízené činnosti formou her

-před odchodem ven ( pobyt venku cca 9,30- 11,30) opět určené děti prostřou stoly a ostatní si po stolečkách připravují nádobí a odcházejí na toaletu do šatny

před obědem děti provedou hygienu a usedají k obědu (polévku nalévá uč.), pro druhé jídlo si děti chodí k p.kuchařce, nádobí po dojedení odnášení na vozík

-po obědě, zpravidla do 14,00 hod, děti odpočívají s pohádkou, kterou čte p.učitelka, poslech relaxační hudby

-po 14,00 probíhají odpolední činnosti– svačina, kterou si děti berou samy, volná hra dle volby, nebo doplňkové vzdělávací programy ve třídě nebo na zahradě

-po celý den je zajištěn ve třídě pitný režim ( i na zahradě), děti mají své hrnečky a mohou si samy kdykoliv nalít pití

 

Plán spolupráce s rodiči:

-o mimořádných akcích, dnech jsou rodiče i děti včas  informováni prostřednictvím učitelek, nástěnek ( jedná se např. o návštěvy divadel, knihovny, výlety..)

-rodiče informujeme o dětech v průběhu celého roku podle potřeby formou konzultací, nástěnek, výstavek prací..

-rodiče mohou, po domluvě, kdykoliv navštívit třídu

 

Co je pro naší třídu specifické:

  • Jsme třída nových malých dětí a musíme se nejprve vzájemně poznávat, abychom vytvořili pohodový kolektiv

Na co se zaměříme:

-na klidný a bezproblémový průběh adaptace dětí na nové prostředí

-na vytvoření nových kamarádských vztahů mezi dětmi a učitelkami

-na vytvoření pevného, pohodového kolektivu

-na společné vytvoření a dodržování pravidel soužití ve třídě

-upevňování režimových a hygienických návyků (stolování, sebeobsluha, hygiena..)

-na rozvoj samostatnosti

-podporu zdravého sebevědomí u každého jedince

-na rozvoj základních pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, rozvoj koordinace pohybů, zlepšení fyzické zdatnosti

-na rozvoj tvořivosti při hře, logického myšlení

-na podporu vzájemné komunikace a rozvoj řečových a jazykových dovedností

-na osvojení si správné a bezpečné manipulace s pracovním a výtvarným náčiním

-správné držení tužky, nůžek

-na vytvoření kladného vztahu k přírodě

-na vytvoření základu všeobecných poznatků o světě, životě

-na grafomotoriku